Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Budget

Onderdelen

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
    De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
  • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De globale begroting in 2020

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

Globale begroting: overzicht
  2018 2019 2020
Ontvangsten 82.715.476 87.049.989 92.724.893
Uitgaven 82.622.249 85.263.831 93.559.619
Saldo 93.227 1.786.158 -834.726
Details ontvangsten
  2018 2019 2020
Opdrachten 82.691.128 87.042.298 92.706.674
Beheer 24.348 7.691 18.219
Details uitgaven
  2018 2019 2020
Opdrachten 82.397.837 85.040.861 93.330.708
Beheer 224.412 222.970 228.911

De beheersbegroting in 2020

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2018 2019 2020(*)
Personeelsuitgaven 123.789 127.449 132.742
Werkingsuitgaven 89.035 91.492 95.200
Gewone werkingsuitgaven 15.266 14.321 12.739
Werkingsuitgaven informatica 73.769 77.171 82.461
- Smals 72.876 75.987 81.454
- RSZ 893 1184 1007
Investeringsuitgaven 11.588 4029 969
Onroerend 9.837 2.555 280
Investeringsuitgaven informatica 190 1.120 558
- Smals 0 1.106 550
- RSZ 190 14 8
Roerend 1.561 354 131

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 93% van de totale beheersuitgaven in 2020.

Personeelsuitgaven

In 2020 stegen de personeelsuitgaven met 4%, terwijl in 2019 een stijging van 3% werd vastgesteld.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven steeg van 57,16% in 2019 naar 57,99% in 2020.

De personeelskosten 2020 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

  • de indexaanpassing in april 2020,
  • de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen van 43% naar 45%, en
  • een stijging van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten met 0,97% in 2020.

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Voor meer informatie kunt u de infografie met kerncijfers over ons personeel voor 2020 raadplegen

Informatica-uitgaven aan Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen in 2020 met 6,4%. Deze stijging in 2020 is voornamelijk het resultaat van de extra uitgaven in kader van de bijzondere maatregelingen die moesten genomen worden met betrekking tot COVID-19 en enkele andere gelanceerde projecten (belEESSI en Single permit).

In 2019 vertoonden de uitgaven een stijging van 5,8% ten opzichte van 2018.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven steeg van 34,6% in 2019 naar 35,8% in 2020.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 6% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

De renovatiewerken aan het Hortagebouw, gestart in 2017, werden in 2020 zo goed als afgerond. Ten gevolge van de COVID-19 epidemie werden een aantal investeringen uitgesteld.

Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueerde van 1,31% in 2019 naar 0,18% in 2020.

Terug naar boven